(100+1 DŮVODŮ) PROČ SE PŘIDAT K ČERNORUDÝM SKAUTŮM?

Proč se k černorudým skautů a skautkám přidat? Co mi to může přinést? A čím můžu obohatit ostatní já sám svým příchodem a zapojením se?

Černorudí skauti je volné hnutí kamarádů a kamarádek, bez svazujícího členství a pevné organizace, s cílem se poznávat, navazovat nová přátelství a prohlubovat ta stávající. Setkávat se uprostřed přírody, učit se novým dovednostem, respektu k přírodě a užívat si všech těch krásných věcí kolem táborového ohně a společného trávení času v lesích a na cestách. Naše skautské hnutí vychází z levicové antiautoritářské tradice. Politiku ovšem neřešíme, jedná se o uplatňování antiautoritářských principů v naší činnosti a jednání mezi sebou, včetně dětí. V černorudém skautingu se prolíná klasický skauting s trampingem. K černorudým skautům a skautkám se může přihlásit kdokoliv, kdo se s naším skautským hnutím ztotožní. Na věku nezáleží, černorudým skautem či skautkou se může stát každý od jednoletého dítka až po někoho kdo oslavil třeba osmdesátku.

  • Základním principem černorudého skautingu je opravdové kamarádství. Kamarádství nás spojuje, a pomáhá vytvářet hluboké citové vazby mezi sebou, které mohou vydržet po zbytek našeho života. Pomáhá poznávat nové lidi, vytvářet si kamarády z různých koutů, nejen v místě bydliště. Stejně tak, mezi těmi jenž se třeba znají ze sociální či politické činnosti, kde se spíše jen náhodně potkávají, aby se poznali osobně. Pro mladou generaci uvězněnou v zajetí sociálních sítí, přináší skvělou možnost se seznamovat a poznat, co to kamarádství znamená a jaké výhody přináší. Taktéž pro ty nejmladší, naše vlčata, přináší možnost najít si nové kamarády a kamarádky.
  • Černorudý skauting vycházející z antiautoritářské tradice nejen, že sbližuje lidi, učí zároveň k vzájemnému respektu mezi sebou, stírá generační propast a rozvijí mezilidskou solidaritu. Černorudá skauti a skautky si vzájemně pomáhají a podporují, jeden druhého v nouzi. Je dobré mít kruh kamarádů a kamarádek, na které se můžeš obrátit, když ti není nejlépe nebo se ocitneš v tíživé životní situaci. Prostě už nebudeš nikdy sám!
  • Černorudí skauti a skautky si zakládají, jak již bylo několikrát zmíněno, na antiautoritářství, tedy na odmítnutí nepřirozených a vnucených autorit. Nespoléhání se na „vůdce“ a rozdělování na nadřízené a podřízené, má ve výsledku pozitivní efekt v tom, že v nás rozvíjí nové schopnosti (otupené výchovou, školou, zaměstnáním), které si postupně rozvíjíme a uplatňujeme. Především je to vlastní odpovědnost. Nečekání na rozkazy a příkazy, rozvíjí vlastní iniciativu a víru ve vlastní síly a schopnosti. To vše vede k vytváření zdravého sebevědomí. To vše z nás udělá sebevědomými lidmi, schopnými ovlivňovat své okolí, zároveň se nenechat zneužívat a být schopen prosadit, co je dobré pro sebe sama a svoje blízké. To pomůže nejen nám dospělým, ale i našim dospívajícím a mladým, jako nejlepší průprava pro budoucí život.
  • Černorudý skauting se snaží rozvíjet to, co je na našem lidství přirozené a prospěšné. Zavrhuje egoismus, sobectví a parazitismus. Držíme se hesla: „Nedělej druhému nic, co by se tobě samému nelíbilo.“ A naopak dává průchod sounáležitosti a společenskosti, která je pro náš biologický druh typickou. Pro naší každodenní praxi užíváme kolektivismus a spolupráci. Naučit se pracovat v kolektivu, je dobrou devízou, jak pro dospělé i ty nejmladší. Při pobytech v přírodě se černorudí skauti a skautky rychle naučí, že je prospěšnější spolupráce než soupeření.
  • Pobyty na čerstvém vzduchu uprostřed lesů a luk, táboření a pěší pochody, ale i poučné a sportovní hry a aktivity, zocelují tělo a přispívají k lepší zdravotní kondici.
  • Duševnímu zdraví prospívají nejen účast na akcích černorudých skautů a skautek u táborového ohně, v kruhu přátel, ale i právě ta cesta a únik od všedních starostí z měst do náručí přírody. Od stresu a shonu neuklidní nic sebelépe než zeleň lesů a hemžení všeho toho tvorstva v dokonalé harmonii. Kdo chce vidět krásu hvězdného nebe, nemůže jí nikdy prožít ve světelném smogu města.
  • Bezprostřední kontakt s přírodou, nás naučí porozumět ji, začít si ji vážit a mít v úctě. Černorudý skauting v nás tak pěstuje úctu k matce přírodě, ke všemu živému, rostlinstvu, zvířectvu i lidem. Právě získáním tolik potřebné úcty a pochopení, jsme schopni si plně uvědomit, jak životně nezbytné je ji uchránit před zničením. Uvědomit si, že přírodu i matku Zemi musíme aktivně chránit, abychom ji mohli předat našim dětem.
  • Černorudý skauting bez rozdílu našeho stáří či mládí nám pomáhá rozšiřovat si obzory, získávat nové znalosti a dovednosti. Učíme se od sebe navzájem, sebevzděláváme se a předáváme staré či nové poznatky a dovednosti druhým, a především mladé generaci. Učíme se tábornickým dovednostem, přežití v přírodě a využívání darů přírody bez toho, abychom ji škodili.
  • Zážitky ze společného pobytu v přírodě při akcích černorudých skautů a skautek se nám nesmazatelně v ryjí do paměti. Našim dětem, drahým vlčatům, dopřejeme prožít skutečné a šťastné dětství, na které budou v dospělosti s láskou vzpomínat, místo, aby jej prožili pouze v záři počítačových her, nesmyslů na iphonech a podobně.
  • Černorudý skauting není statický, je především cestou. Vykroč na ní společně s námi.

Přihlas se k Černorudým skautům a skautkám!

Hlásíš se k volnému hnutí černorudých skautů a skautek? Jsou ti naše koncepce sympatické? Dáváme se dohromady a je potřeba vzájemné komunikace a domluvy. Najděme k sobě cestu – rodiče s dětmi, mladí, starší i staří, na věku přeci nezáleží, ale na ideách, které nás spojují! Přihlas se i TY k černorudým skautům a skautkám. Hledáme lokální kontakty po celém Československu! Napiš nám na FB nebo na e-mail skaut@riseup.net, ať víme s kým můžeme reálně počítat.

Naším heslem je: Volnost, rovnost a kamarádství!