VÝCHOVA DĚTÍ A ČERNORUDÝ SKAUTING

Hnutí černorudých skautů a skautek nemá žádnou věkovou hranici, která by nás svazovala, přihlásit se k němu může opravdu kdokoliv jakéhokoliv staří (či mládí). Stejně tak se může účastnit našich setkání a čundrů. V černorudém skautingu se tak setkává hned několik světů. Svět dětí a dospělých, svět rodičů i těch bezdětných, pracujících lidí a studentů(nevyjímaje kamarády důchodového věku), ale i lidé společenští a tzv. samotáři. Spojuje a táhne nás to dohromady, kouzlo táborového ohně, vůně lesa a svištění větru. A především ten pocit sounáležitosti, kamarádství a snad i trocha té romantiky spojená s pobytem v přírodě, které tak ubývá.

Přesto primárním cílem našeho vzniku byla péče o naše nejmenší, naše dítka, naše černorudá vlčata. Nechtěli jsme svá dítka svěřovat cizím lidem, aby jim vštěpovala hodnoty, které se nám příčí – falešné a vylhané vlastenectví, poslušnost státnímu zřízení a všem autoritám, přehnaná soutěživost nebo aby naše děti padli do rukou flanďákům, učili se modlářství a účastnili se církevních akcí, salutovali pod státní vlajkou a hráli si na vůdce a podřízené. Mnozí mají na junáka dobré vzpomínky, někteří opačné, v mnohém záleží na konkrétním vedoucím junáckého oddílu. Každopádně Junák – český skaut nám nevyhovoval a vyhovovat ani nemohl, a proto jsme vykročili na vlastní cestu a ustanovili vlastní skautské hnutí “Černorudé skauty”.

Černorudý skauting je v mnohém podobný tomu skautingu reprezentovaným českým Junákem, avšak přes proklamovanou “apolitičnost” ani on není apolitický a vštěpuje mladé generaci politické názory a principy, které vyhovují dnešnímu režimu, stejně tak jako kdysi “pionýr”, a to především zachování statusu quo. Staví se na stranu soukromého kapitalismu a parlamentární demokracie jako zástěrky, že můžeme o něčem rozhodovat. A vlastně se staví na stranu pravice. Černorudý skauting vychází z levicové tradice, především z jeho antiautoritářské části. Přestože černorudým skautů je a bude vyčítána političnost, především z řad českých junáků, ti nám po výše zmiňovaném nemají co zazlívat a měli by si zamést před vlastním prahem.

Černorudí skauti se hlásí k antiautoritářskému levicovému hnutí. Neschovávají se ze fádní apolitičnost, vycházíme povětšinou z proletářského prostředí a víme, kde je naše místo. Přesto v naší činnosti na politiku a agitaci moc nenarazíte, od toho jsou zde jiné organizace a sdružení, my se chceme věnovat čistě skautingu, pobytu v přírodě a výchově naší mladé generace. Tím však nemyslíme, že z nich chceme vychovávat “revolucionáře”, k tomu rozhodnutí mohou dojít vlastní cestou, nikoliv indoktrinací. Chceme v nich rozvíjet pouze kritické myšlení a rozvíjet v nich podle nás užitečné a zdravé vzorce sociálního chování: vlastní iniciativu, odpovědnost, sebevědomí, zručnost, vzájemnost, mezilidskou solidaritu, spolupráci, práci v kolektivu, rovnostářství, respektu ke všemu živému, k naší Zemi i lidem!

To co černorudé skauty odlišuje od jiných mládežnických organizací, je právě již zmiňované propojování světu dospělých a dětí. Rodiče dítek přímo participují a účastní se setkání a čundrů. Nefunguje to tak, že rodiče odevzdají dítka skautským vedoucím, ale přímo se do činnosti skauta zapojují. Zde spatřujeme velký klad právě v tom, že rodiče a jejich dítky tráví čas společně a sdílejí spolu zážitky, tábornictví a pobyt v přírodě. Přínosné je to i pro ty bezdětné a dospívající. Samozřejmě je možné poslat dítka i bez doprovodu rodičů (pokud jsou pracovně vytížení, práce na směny atd.), avšak po předchozí domluvě a seznámení se.

Černorudí skauti si za své základní principy vzali “kamarádství, volnost a rovnost”. Základem výchovy a vzdělávací činnosti je antiautoritářská výchova a rovnostářství. Obecně řečeno, jde o to učit naše dítky jednání mezi sebou i s dospělými na rovnostářských základech, bez umělých autorit. Naučit je diskutovat a rozhodovat kolektivně zdola, třeba u táborového ohně. Děti pracují a spolupracují bez toho aby se u nich vytvářel kult vůdcovství, ale aby jednali mezi sebou jako rovný s rovným. Zároveň se tím buduje v malých dětech zdravé sebevědomí a vědomí ve vlastní sílu, rozvíjí se iniciativa a odpovědnost za vlastní činy. Musí nést důsledky svých dobrých i špatných rozhodnutí. Zároveň je vyzdvihována spolupráce a rozvíjena schopnost pracovat v kolektivu. Protože v kolektivu je síla! A spolupráce je lidské činnosti prospěšnější než sobecká soutěživost, která nám ubírá lidství a dělá z nás šelmy, které se štvou proti sobě. Na těchto základech se staví výchova černorudého skautingu.

Jelikož antiautoritářská výchova v Čechách nemá dlouhou tradici a je spíše polem neoraným, vystává před hnutím černorudých skautů veliká výzva. Stojí před námi velký kus práce a tuto výzvu přijímáme. Začínáme připravovat pro uplatnění v praxi dětské hry a vzdělávací činnosti, které budou založeny na výše zmiňovaných principech. A popravdě víc než dítka, se nyní učíme my sami. Postupem času dle uplatnění v praxi připravíme “Kapesní příručku černorudého skauta”, která bude nápomocna všem, kteří se rozhodnout vést své dítky dle našeho skautského hnutí. Uvítáme každého, kdo by nám s touto činností byl nápomocen radou, ale i osobním zapojením.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

+ 37 = 38